Udskriv denne side

Foreningens vedtægter

Siden er redigeret den 03.02.20

Vedtægter for Diabetesforeningens Lokalforening i Nordfyns Kommune

§ 1    Foreningens navn er Diabetesforeningen Nordfyn.
.        Foreningens hjemsted er Nordfyns Kommune.

§ 2    Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har
.        folkeregisteradresse/registreret hjemsted i kommunen.
.        Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen,
.        uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted.
.        Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end 1 Lokalforening.
.        Enhver dispensation skal skriftligt meddeles  Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 3    Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse
.        med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, og
.        vedtagne strategier.  Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 4    Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned
.        i hvert kalenderår. 
.        Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14
.        dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af
.        Diabetesforeningens trykte medier.

§ 5    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
.        1)  Valg af dirigent.       
.        2)  Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.       
.        3)  Godkendelse af regnskab.   
.        4)  Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest
.             8 dage før generalforsamlingens afholdelse.   
.        5)  Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte
.             nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.     
.        6)  Valg af bestyrelse.       
.        7)  Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.-suppleant.       
.        8)  Valg af en kritisk revisor.       
.        9)  Eventuelt.

§ 6    Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7    Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat fra
.        generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.

§ 8    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse beslutter
.        det, eller ønsker at nedlægge hvervet.
.        Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af  lokalforeningens bestyrelse i
.        overensstemmelse med § 4 ovenfor.

§ 9    Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges
.        blandt Diabetesforeningens medlemmer.
.        Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere
.        end 1 Lokalforening, 1 Børnefamiliegruppe og 1 Ungegruppe.
.        Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.
.        Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af
.        bestyrelsen

§ 10  Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil arbejde for at
.        opnå de for Lokalforeningen nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen af
.        Lokalforeningens formål, jfr. § 3.

§ 11  Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst 2 af bestyrelsens
.        medlemmer hvert år er på valg.
.        Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år.
.        Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted.
.        Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer er 1 af medlemmerne på valg i lige år, mens to af
.        medlemmerne er på valg i ulige år.

§ 12  Bestyrelsen udpeger i ulige år i forbindelse med konstitueringen den/de delegerede, som skal
.        repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøder og i lige år
.        den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens
.        delegeretmøder.

§ 13  Til fremlæggelse og godkendelse på et bestyrelsesmøde udarbejder Lokalforeningens
.        bestyrelse i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid
.        udstukne retningslinjer et regnskab.
.        Regnskabsåret følger kalenderåret.
.        Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens Sekretariatet hvert år senest
.        den 7. marts.

§ 14  Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme
.        er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.
.        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

§ 15  Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en eller flere kommunale rådgivende
.        repræsentanter.   Diabetesforeningens Hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningsliner for
.        kommunale rådgivende repræsentanter.

§ 16  Ændring af Lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når
.        ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de
.        tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
.        Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af Hovedbestyrelsen fastsatte
.        ”Standardvedtægt for Lokalforeninger i Diabetesforeningen”.
.        Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

§ 17  I tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik
.        på, at undersøge muligheden for at oprette en ny lokalforening. Herefter tilfalder aktiverne
.        Diabetesforeningen

§ 18  Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse.           
.        18.1 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

§ 19  Således vedtaget med ændringer på generalforsamling i Nordfyns Lokalforening
.        den 4. februar 2019.